Overslaan en naar de inhoud gaan

Algemene voorwaarden

Ondernemingsgegevens

Ingeborg Stals

Ter Duinenstraat 1, 8510 Marke

Ondernemingsnummer 0694.675.594

Email: creatingworkshop@gmail.com

Website: www.creating-ideas.be

Algemene verkoopsvoorwaarden webshop CRE@ING

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van CRE@ING, een éénmanszaak met maatschappelijke zetel te 8510 Marke, Ter Duinenstraat 11,  BTW BE 0694.675.594, RPR Kortrijk, (hierna 'CRE@ING') biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van CRE@ING moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door CRE@ING aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs en Aanbiedingen

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen. De prijzen zijn  deze zoals vermeld op de website op het ogenblik van de bestelling.

Indien leveringskosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief en indicatief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.  Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.  Voor aankoopbonnen zijn de voorwaarden en termijnen van kracht zoals op de bon vermeld is.  Verschillende aanbiedingen, actie’s en cadeaubonnen kunnen niet samen gebruikt worden. 

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden CRE@ING niet. CRE@ING is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. CRE@ING is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, typ- of drukfouten, programma- of programmeerfouten.

Alle afbeeldingen, foto’s, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, kleuren, afbeeldingen van etiketten, enz… op de website van CRE@ING gelden slechts bij benadering, zijn louter indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.  Kleuren kunnen in bepaalde mate afwijken van de afbeeldingen, foto’s of tekeningen.
Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan ten allen tijde worden aangepast of ingetrokken door CRE@ING. CRE@ING kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: Online aankopen

Je kiest je producten op de site onder de rubrieken stoffen, naaipakketten,….  Door gebruik te maken van de knop “toevoegen aan winkelmandje” kan je één of meerdere producten toewijzen aan je bestelling. De stoffen kunnen worden besteld vanaf een eenheid van 10 cm.  Wanneer je bv 1 m besteld, moet je bij het vakje hoeveelheid “10” invullen.  De stof wordt steeds uit 1 stuk geleverd.

Via de knop “afrekenen” bekom je een overzicht van de goederen uit je winkelwagen met gewenste hoeveelheden en de bijhorende prijzen.  Via de knop “winkelwagen bijwerken” kunnen artikelen worden verwijderd (knop verwijderen), worden toegevoegd (knop toevoegen) of kunnen de gewenste hoeveelheden worden aangepast (aanpassen cijfer in het vakje hoeveelheid).  De aanpassingen worden bijgewerkt via de knop “winkelwagen bijwerken”.

Via de knop afrekenen krijg je een overzicht van je bestelling.

In de rubriek “accountinformatie” vragen we je je persoonlijke gegevens in te vullen, zodat we over alle informatie beschikken om jouw bestelling op een correcte manier af te handelen.

Via de knop “annuleren” kan je terug naar de vorige pagina.

Via de knop “door naar de volgende stap” kan je je bestelling verder afronden.  Dit kan enkel indien jouw persoonlijke gegevens correct zijn ingevuld. Niet-correct ingevulde velden zullen in rode kleur worden vermeld.

In de rubriek “Verzending en bezorgkosten” maak je jouw keuze over de manier waarop je wenst dat Bpost je pakket verstuurt (via gewone post of via afhaalpunt) of je kan kiezen om je pakket persoonlijk af te halen op het adres Gemeenhof 32,  8501 Heule.  Indien je kiest voor persoonlijke afhaling is het aangewezen om ons vooraf te contacteren om het tijdstip van afhaling af te spreken.  De keuze van verzending zal de verzendingskost van je pakket bepalen.

Via de knop “annuleren” kan je terug naar de vorige pagina (‘s).

Via de knop “door naar de volgende stap” krijg je een volledig overzicht van jouw bestelling en van je persoonlijke gegevens.  Aanpassingen kunnen nog steeds door via de knop “annuleren” terug te gaan naar de vorige pagina’s waarop je jouw ingevulde gegevens kan aanpassen.

Jouw bestelling wordt definitief geplaatst via de knop “bestelling voltooien”.

Je ontvangt een bevestigingsmail met een overzicht van jouw bestelling en het verzoek om het verschuldigde bedrag over te maken op onze rekening.

Jouw pakket wordt opgestuurd van zodra we jouw betaling op onze rekening ontvangen hebben.  Bij persoonlijke afhaling kan het verschuldigd bedrag ter plaatse in cash geld worden betaald.

CRE@ING is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Een overeenkomst tussen CRE@ING en een klant komt tot stand nadat een bestellingsopdracht door CRE@ING op haalbaarheid is beoordeeld.  CRE@ING behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder bepaalde voorwaarden.

Bestelde goederen worden 7 dagen gereserveerd zonder betaling.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Elke levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.  De leveringsperiode start pas na ontvangst van de volledige betaling (via overschrijving op onze bankrekening of cash).  De goederen worden binnen de 10 dagen na ontvangst van de betaling verstuurd. Deze leveringstermijn is niet bindend, maar louter indicatief.  Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de verkoop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de koper.  CRE@ING heeft het recht om gedeeltelijke leveringen te verrichten.  In geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de koper betaalde sommen terugbetaald zonder intrest of andere vergoedingen.  Aan de leveringsplicht van CRE@ING zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door CRE@ING geleverde zaken één keer aan de afnemer zijn aangeboden.  Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

Foutief doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten.

De verzending van de bestelling is volledig op risico van de koper.  Bijkomende kosten ivm levering van goederen (zoals bijvb douanekosten,…) zijn ten laste van de koper.

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België, Nederland, Luxemburg ,Frankrijk, UK en Duitsland.

De levering gebeurt door B-post.  De tarieven zijn vermeld in de rubriek “Verzending en bezorgkosten”.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan CRE@ING en uiterlijk 3 dagen na levering.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de CRE@ING was geboden.

CRE@ING is niet aansprakelijk, indien haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.  Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak of omstandigheid die Cre@ing belet haar verplichtingen na te komen : vertraging bij of wanprestatie door de leveranciers en bezorgers, storingen in het internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mailverkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten of van hulppersonen, ziekte of overlijden, gebreken in hulp- of transportmiddelen, bezorging gelden uitdrukkelijk als overmacht.  CRE@ING behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft.  In geen geval is CRE@ING gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.  Indien CRE@ING bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zijn gerechtigd het reeds geleverde afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van CRE@ING.

Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij CRE@ING.

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag “waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt”.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant de éénmanszaak met maatschappelijke zetel te 8510 Marke, Ter Duinenstraat 11,  BTW BE 0694.675.594 (creatingworkshop@gmail.com) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.  

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan CRE@ING heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Stals Ingeborg, Ter Duinenstraat 11, 8510 Marke.  De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.  Bij het verstrijken van deze termijn, is de verkoop een feit.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt CRE@ING zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken, de staat en de werking van de goederen vast te stellen.

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal CRE@ING alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat CRE@ING op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan CRE@ING wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door CRE@ING geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

CRE@ING betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen voor dergelijke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht (ten aanzien van de klant).

Artikel 8: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. 

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.
Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met CRE@ING en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan CRE@ING.
Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant CRE@ING zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 14 dagen na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 1 maand volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

Indien er bij CRE@ING bestelde goederen of artikelen door de Klant doorverkocht worden aan derden, dan vervalt de garantie en het herroepingsrecht.

Artikel 9: Klantendienst

De klantendienst van CRE@ING is bereikbaar via e-mail op creatingworkshop@gmail.com (bij voorkeur) of per post op het volgende adres: Stals Ingeborg, Ter Duinenstraat 11, 8510 Marke

Artikel 10: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, CRE@ING respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens en de europese General Data Protection Regulation (GDPR of Algemene verordening Gegevensbescherming AVG).

CRE@ING  verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig onze privacyverklaring General Data Protection Regulation. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht op www.creating-ideas.be en creatingworkshop@gmail.com

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: het verwerken van de bestelling, het versturen van nieuwsbrieven, reclame-en/of marketingdoeleinden..

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan CRE@ING VOF, Millenniumstraat 46, 8793 St.-Eloois-Vijve (creatingworkshop@gmail.com), gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist of niet volledig zouden zijn.

Uw gegevens worden gebruikt voor direct marketing via de softwaretool Mailchimp. U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot CRE@ING VOF, Millenniumstraat 46,  8793 St.-Eloois-Vijve (creatingworkshop@gmail.com). De gerichte e-mail marketing geeft u de informatie hoe en waarom u op de mail-lijst terecht kwam en voorziet in een optie om uw gegevens die we bijhouden zelf aan te passen en ook om uw gegevens zelf volledig te wissen. Dit wordt duidelijk aangegeven in iedere e-mailcampagne.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden
De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn login gegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen. CRE@ING heeft dus geen toegang tot uw paswoord.
CRE@ING houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

Indien u vragen heeft over dit privacy statement, kunt u ons contacteren op Stals Ingeborg, Ter Duinenstraat 11, 8510 MarkeArtikel 11: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. Er kunnen zowel  ‘First party cookies’ evenals ‘Third party cookies’ worden gebruikt.

‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren.  ‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Artikel 12: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.
Het nalaten op gelijk welk moment door CRE@ING om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten. 

Artikel 13: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van CRE@ING. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Artikel 14: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 15: Toepasselijk recht - Bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met uitzondering van het Verdrag van Wenen inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Tenzij de Klant een consument is, zijn bij eventuele geschillen uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Kortrijk bevoegd.

Alle geschillen vallen onder de rechtbanken bevoegd voor onze maatschappelijke zetel. Informatie overalternatieve geschillenbeslechting is terug te vinden via deze link (http://ec.europa.eu/odc/) doch wij behouden ons het recht voor geschillen uitsluitend aan de rechtbanken voor te leggen.

Algemene voorwaarden workshops CRE@ING

Artikel 1: Privacy Policy

CRE@ING VOF respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. CRE@ING zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw aanvraag of inschrijving. U kan ten allen tijde uw persoonsgegevens consulteren en verbeteren door ons te contacteren op creatingworkshop@gmail.com.

CRE@ING VOF gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren:

  • Wij gebruiken uw e-mailadres om u te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties. Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u zich uitschrijven op eenvoudig verzoek.
  • Als u zich inschrijft voor een workshop hebben we uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer nodig om uw inschrijving uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.
  • Als u een prijsaanvraag doet, hebben we de naam van een contactpersoon, e-mailadres en telefoonnummer nodig. Dit teneinde de aanvraag snel en correct te kunnen behandelen.

Artikel 2: Toepassingsgebied en afwijkingen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle workshops en lessenreeksen die door CRE@ING zelf worden georganiseerd of bij CRE@ING worden aangevraagd. De deelnemers worden geacht ze te aanvaarden door het enkele feit van hun inschrijving of door aanvaarding van een offerte.

Afwijkingen van deze voorwaarden, zelfs indien vermeld op documenten uitgaande van de deelnemer of van de vertegenwoordigers van CRE@ING, zijn alleen dan aan CRE@ING tegenstelbaar wanneer zij door CRE@ING schriftelijk werden bevestigd en uitsluitend voor hetgeen expliciet is omschreven.

Artikel 3: Inschrijvingen

Inschrijven is mogelijk tot één werkdag voor de start van de workshop of lessenreeks.

Inschrijven kan via de website www.creating-ideas.be. Minderjarigen kunnen zich enkel inschrijven mits toestemming van hun ouder(s) of voogd.

Een inschrijving is pas definitief als het verschuldigde bedrag is betaald.

De deelnemer ontvangt na betaling een e-mail van CRE@ING ter bevestiging van zijn betaling en inschrijving.

Voor elke workshop en lessenreeks wordt een minimum aantal deelnemers bepaald. Indien er minder inschrijvingen zouden zijn, kan de cursus of workshop afgezegd worden en worden de ingeschreven deelnemers volledig terugbetaald.

Voor elke workshop en/ of  lessenreeks wordt ook een maximaal aantal deelnemers bepaald. Zij die een inschrijving aanvragen nadat dit maximum is bereikt, worden op een wachtlijst gezet en worden bij eventuele annulaties ingeschreven.

Artikel 4: Offertes

Alle offertes van CRE@ING zijn vrijblijvend en kunnen door haar steeds worden herroepen, ook indien zij een termijn voor aanvaarding bevatten. Offertes kunnen door CRE@ING tevens binnen zeven kalenderdagen na ontvangst van aanvaarding schriftelijk worden herroepen.

Offertes kunnen uitsluitend schriftelijk worden aanvaard. Dit kan per e-mail. CRE@ING is niettemin gerechtigd een mondelinge aanvaarding te accepteren alsof deze schriftelijk zou zijn gedaan.

Artikel 5: Prijs

De prijzen die op de website worden vermeld voor particuliere inschrijvers zijn steeds inclusief BTW*.

De prijzen die vermeld worden op de offertes zijn inclusief BTW*. Het BTW*-bedrag en totaalbedrag inclusief BTW* zullen wel vermeld worden op de offerte.

Alle vermelde prijzen zijn onder voorbehoud van fouten en wijzigingen.

De prijzen gelden voor een normale duur van de workshop(s). De duur van de workshops is onder normale omstandigheden (rekeninghoudend met de ervaring van de cursisten die op voorhand werd besproken) en voor het aangegeven ervaringsniveau voldoende. Indien de cursist niet toekomt met de gegeven tijd, om welke reden dan ook, kan deze zijn/haar werkstuk afwerken tegen betaling in een volgende les. Wij aanvaarden geen laatkomers meer. De workshops kunnen maximaal een half uur uitlopen.

Artikel 6: Betalingsvoorwaarden en deelnemingsvoorwaarden

Particuliere inschrijvers dienen steeds op voorhand het verschuldigde bedrag over te schrijven op het rekeningnummer van CRE@ING.  Indien de termijn tussen de inschrijving en de datum van de workshop daarvoor te kort is, dient de deelnemer een overschrijvingsbewijs mee te brengen naar de workshop zelf.

Organisaties betalen via factuur. De factuur wordt opgemaakt na aanvaarding van de offerte/ inschrijvingsmail. De factuur betaalt u voor of ten laatste op de vervaldatum die op de factuur vermeld staat.

Deelnemers die hun betaling na 5 kalenderdagen nog niet in orde hebben gemaakt, krijgen maximaal 1 herinneringsmail. Wanneer hier na 24 uur geen gevolg aan gegeven wordt, is de deelnemer in kwestie zijn plaats onherroepelijk kwijt. Mails worden verstuurd naar het inschrijvingsmailadres.

Ervaring:
Bij elke workshop staat het ervaringsniveau vermeld. CRE@ING geeft een ervaringsniveau aan om een vlot verloop van de workshops te bevorderen. Het verzwijgen van onervarenheid en de daaruitvoortvloeiende gevolgen zijn ten laste van de deelnemer.

Artikel 7: Annulatie door particuliere deelnemer

Een particuliere deelnemer kan zijn inschrijving steeds annuleren. Dit dient te gebeuren door een e-mail te sturen naar creatingworkshop@gmail.com .

De volgende regeling geldt bij annulatie door een particuliere deelnemer:

A. Bij annulatie tot 14 kalenderdagen voor de workshopdatum, worden geen kosten aangerekend.

B. Bij annulatie tot 7 kalenderdagen voor de workshopdatum, zal 50 % van het verschuldigde lesgeld worden aangerekend, behoudens in die gevallen waar de annulatie het gevolg is van overmacht.

C. Bij annulatie binnen de 7 kalenderdagen voor de aanvang van de workshop, zal het volledige lesgeld aangerekend worden, behoudens in die gevallen waar de annulatie het gevolg is van overmacht. 

Als een deelnemer niet aanwezig is op de workshop waarvoor hij ingeschreven is en dit zonder op voorhand geannuleerd te hebben, dan staat deze afwezigheid niet gelijk aan een annulatie en worden de lesgelden niet terugbetaald.

Artikel 8: Stopzetting van een lessenreeks

Indien een particulier bij CRE@ING inschrijft voor een lessenreeks, wordt een engagement aangegaan voor de duur van de desbetreffende lessenreeks.

Indien de deelnemer gedurende de lessenreeks de cursus wenst stop te zetten of te onderbreken, dan is dit mogelijk. Er vindt echter geen terugbetaling plaats van reeds betaalde bedragen en de nog niet betaalde bedragen blijven verschuldigd.

Artikel 9: Annulatie door CRE@ING VOF

CRE@ING heeft het recht een workshop of lessenreeks te annuleren tot 2 kalenderdagen voor aanvang van de betreffende workshop of lessenreeks. De deelnemers krijgen hiervan 2 kalenderdagen voor aanvang van de workshop of lessenreeks bericht. Indien mogelijk wordt een passend alternatief of oplossing aangeboden. CRE@ING gaat ervan uit dat de deelnemers correcte contactgegevens doorgeven.

Indien een (gedeelte van een) workshop niet kan doorgaan omdat CRE@ING, om welke reden dan ook, niet aan haar verplichtingen kan voldoen, worden de deelnemers terugbetaald voor het gedeelte van de workshop dat niet kon doorgaan. Dit is alleen het geval bij annulatie binnen de twee kalenderdagen.

Artikel 10: Aansprakelijkheid

Elke deelnemer is persoonlijk aansprakelijk voor de schade die hij of zij, tijdens de workshops en lessenreeksen georganiseerd door CRE@ING, zowel direct als indirect heeft veroorzaakt aan goederen, lesmateriaal, eigendommen, leslokalen, gebouwen en personen, en dit zonder dat er sprake dient te zijn van opzet.

In de mate wettelijk toegelaten, aanvaardt u dat CRE@ING niet aansprakelijk kan worden gesteld voor schade die resulteert uit haar fout, behoudens in geval van opzettelijke fout, grove nalatigheid en fraude. In ieder geval is de aansprakelijkheid van CRE@ING beperkt tot het bedrag dat de deelnemer betaalde voor de deelname aan de betreffende workshop en lessenreeks.

CRE@ING kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor schade, verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen, goederen en geld of schade aan personen tijdens de workshops en lessenreeksen.

Artikel 11: Klachten

Klachten aangaande het verloop van een workshop dienen binnen de 14 kalenderdagen na de datum van de betreffende workshop schriftelijk en met duidelijke omschrijving aan CRE@ING kenbaar gemaakt te worden.

Klachten aangaande een factuur dienen binnen de 14 kalenderdagen na de datum van de verzending van de factuur schriftelijk bij CRE@ING ingediend te worden.

Indien de klacht naar het oordeel van CRE@ING gegrond is, kan CRE@ING  kiezen, rekening houdend met de belangen van de klant en de aard van de klacht, tussen vervanging van de geleverde dienst of het toekennen van een prijskorting.

Artikel 12: Nietigheid

De nietigheid of ongeldigheid van een specifieke bepaling van deze overeenkomst heeft niet de nietigheid of ongeldigheid van de gehele overeenkomst tot gevolg.

Artikel 13: Toepasselijk recht

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met uitzondering van het Verdrag van Wenen inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Tenzij de Klant een consument is, zijn bij eventuele geschillen uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Kortrijk bevoegd.

Bijlage 1: Modelformulier voor herroeping

Beste Klant,dit formulier moet u alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.

 Aan Stals Ingeborg, Ter Duinenstraat 11, 8510 Marke (creatingworkshop@gmail.com)

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

Besteld op (*)/Ontvangen op (*):

Naam/Namen consument(en) :

Adres consument(en) :

Handtekening van consument(en) :

Datum :

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.